Thần khí nước Nam: Xích Long Đao của Lê Sĩ Hoàng

Danh tướng Lê Sĩ Hoàng – có sức mạnh hơn người, võ nghệ tuyệt luân, chuyên sử dụng cây Xích long đao của sư phụ truyền cho.

Thần khí nước Nam: Ô Long đao của Nguyễn Huệ

Thần khí nước Nam: Độc Thần Kiếm của Nguyễn Nhạc

Lê Sĩ Hoàng, người quê Quảng Nam. Lúc nhỏ nhà nghèo, chăn trâu cho một Phú ông trong thôn. Nhà gần núi nên một hôm trâu bị cọp bắt. Ông sợ chủ bắt đền nên chạy trốn vào núi sâu. Lạc đường không tìm được lối ra, cơ duyên cho ông gặp được dị nhân truyền thụ võ nghệ. Nhờ thế vị tướng này có sức mạnh hơn người, võ nghệ tuyệt luân, chuyên sử dụng cây đao Xích Long của sư phụ truyền cho. Sở dĩ có tên Xích long vì nơi đầu rồng ngậm lưỡi đao được sơn màu đỏ.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tương truyền, sau khi dẹp xong quân Mãn Thanh, vua Quang Trung mở hội thi võ để chọn thêm nhân tài giữ nước. Vào năm 1789 khoa thi võ đầu tiên được mở ra ở kinh đô Phú Xuân, Sĩ Hoàng cũng ra ứng thí. Thấy tài năng vượt trội, lại chuyên sử dụng đại đao, vua Quang Trung bèn sai Trần Quang Diệu ra tỉ thí.

Trần Quang Diệu – Một trong những mãnh tướng trụ cột của nhà Tây Sơn
Trần Quang Diệu – Một trong những mãnh tướng trụ cột của nhà Tây Sơn

Hai thanh đao Huỳnh Long và Xích Long như đôi rồng hợp nhau múa lượn, người xem vỗ tay hoan hô vang dậy (sau này Sĩ Hoàng và Quang Diệu trở thành cặp đôi ‘Tây Sơn song đao’ dưới trướng Nguyễn Huệ”. Hai bên bất phân thắng bại. Vua Quang Trung cao hứng, truyền đem Ô Long Đao ra để tỷ đấu cùng Lê võ sinh. Lê Sĩ Hoàng cung kính quỳ tâu:

– Với Trần tướng quân, hạ thần còn chưa địch nổi, huống chi bệ hạ.

Nhà vua đắc ý, vỗ vai họ Lê, cười nói:

– Khanh là Hứa Chữ (một công thần thời Tam Quốc, ở đây Quang Trung có ý đề bạt làm quân thân tín) của ta đó!

Rồi cởi chiếc cẩm bào đương mặc, ban cho Lê Sĩ Hoàng.

Từ đó ông đi theo phò tá vua Quang Trung và lập được nhiều chiến công hiển hách.

Quang Lữ