Bất ngờ với câu “phán” của Tào Tháo sau chiến bại Xích Bích

“Hỏa thiêu Xích Bích” được đánh giá là chiến thắng kinh điển của Đại đô đốc Đông Ngô Chu Du, nhưng sử liệu Trung Quốc cho thấy chiến công này “không thực sự hoàn hảo” như mô tả. Đại chiến Xích Bích: Chiến công Chu Du là hư danh? Địa điểm kết thúc trận thủy

Đọc tiếp →