Tiêu chuẩn nào để bình phẩm công phu cao thấp của một người?

Việc nâng cao chất lượng của Thái Cực Quyền (TCQ) không có giới hạn. Yêu cầu về việc nâng cao trình độ ở các nhà các phái cũng không giống nhau, cho nên trong quá khứ không thể đưa ra một hệ thống tiêu chuẩn để xét đoán nào cả.

Các lão tiền bối trong quyền giới, với kinh nghiệm giang hồ đầy mình, chỉ cần liếc một cái là biết được hành lương của công phu của người nào là bao nhiêu, mà thành ngữ vũ thuật gọi là “Hành gia nhất thân thủ, tiên tri hữu một hữu” (chỉ cần xem con nhà vũ thuật duỗi tay một cái là biết ngay công phu có hay không), hay là “Hành gia kháng môn đạo” (tức là xem họ xuất phát từ môn phái nào, từ sư trưởng nào). Do đâu mà biết xét đoán chính xác vậy? Bởi vì công phu luyện tập 10 năm so với công phu 20 năm tuyệt đối không như nhau. Sự bất đồng này có thể đứng trên vài phương diện mà quan sát so sánh thì rút ra được kết luận rõ ràng, nhất là đối với người ở trong nghề.

nick-sunrise-077-1024x595

Căn cứ vào đặc điểm của TCQ, có thể đưa ra các tiêu chuẩn sau đây:

     1. Tư thức chính xác, ý thức tập trung.

     2. Ðộng tác hiệp điều, tinh thần quán chủ.

     3. Tiến thoái chuyên hoán, hư thực phân minh.

     4. Tiền hậu liên quán, thượng hạ tương tùy.

     5. Tốc độ quân quần, hô hấp tự nhiên.

     Các tiêu chuẩn trên tuy lời lẻ ngắn gọn nhưng ý nghĩa rất toàn diện, rất cụ thể; thực hiện được các đìểm trên là điều kiện tối thiểu của việc luyện tập TCQ. Dùng chúng làm tiêu chuẩn để phẩm bình cái học của người tập, thực sự rất thích hợp vậy.

Quang Bình/Sưu tầm

Nguồn: Maxreading

languarr