Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Mong đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục”

(VoThuat.vn) – Có thể khẳng định, trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng của Người về Thể dục thể thao có vị trí quan trọng, có giá trị cao trong nền văn hóa thể chất nước ta…

Từ thuở niên thiếu đến lúc đi tìm đường cứu nước và sau này trở về lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc thành công, đem lại độc lập tự do cho dân tộc, Bác không chỉ tìm hiểu về văn hóa thể chất phương Đông, phương Tây mà còn tự mình rèn luyện thân thể thường xuyên, kiên định, đồng thời nắm vững bản chất của thể dục thể thao đối với sức khỏe của mỗi người dân và ý nghĩa của nó đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kể từ ngày là Chủ tịch nước, Bác Hồ đã khuyến khích kêu gọi toàn dân rèn luyện thân thể, tập luyện thể dục thể thao. Chính Người đã khai sinh nền thể dục thể thao cách mạng khi ký  sắc lệnh thành lập nha thể dục TW nằm trong Bộ Thanh niên ngày 30-1-1946 và gần 2 tháng sau, ngày 27-3-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh lại ký tiếp sắc lệnh số 38 chỉ rõ chỉ rõ thiết lập trong Bộ quốc gia giáo dục 1 nha thanh niên và thể dục trong đó có phòng thể dục TW, tiền thân của tổ chức thể thao sau này phát triển thành một ngành lớn mạnh.

Cũng trong ngày này Bác Hồ đã viết bài thể dục và sức khỏe, kêu gọi đồng bào cả nước hăng hái luyện tập thể dục thể thao giữ gìn sức khỏe và ngày đó đã trở thành ngày Thể thao Việt Nam. Chúng ta cùng ôn lại nội dung bài viết : Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới thành công. Mỗi một người dân yếu, tức là cả nước yếu, mỗi một người dân mạnh khỏe, tức là cả nước mạnh khỏe.

Việc rèn luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là  bổn phận của mỗi người dân yêu nước. Việc đó không tốn kém, khó khăn gì. Gái trai, già trẻ cũng nên làm và ai cũng làm được. Mỗi ngày tập một ít thể dục, ngày nào cũng tập thì khí huyết lưu thông, tinh thần đầy đủ, như vậy là sức khỏe. Bộ giáo dục có nhà thể dục, mục đích là để khuyên và dạy cho đồng bào tập thể dục, giữ gìn và bồi dưỡng sức khỏe. Dân cường nước thịnh. Tôi mong đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục – tự tôi ngày nào tôi cũng tập thể dục”.

Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Bác đã trở thành di sản quý báu của ngành thể dục thể thao. Học tập và làm theo lời dạy của Người, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước, sự ủng hộ của nhân dân, 64 năm qua, ngành Thể dục thể thao đã phát triển lớn mạnh không ngừng và đã đóng góp tích cực và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế, đem vinh quang về cho Tổ quốc.

Quán triệt sâu sắc và thấm nhuần tư tưởng “Dân cường thì nước thịnh” của Bác Hồ. Nêu cao tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện phi thể thao, chúng ta tin tưởng ngành thể dục thể thao sẽ tiếp tục gặt hái được những thành công trong thời gian tới

HÀ HUY TƯỜNG


languarr