Màn trình diễn Banshay võ cổ truyền của Myanmar

Võ thuật Miến Điện chia làm hai chi: Các môn tay không (Bando, quyền Miến Điện, đô vật) và các môn binh khí (Banshay).

Người Miến Điện tin tưởng vào binh khí hơn là tin tay chân của họ. Các môn binh khí, gọi là Banshay, du nhập từ Ấn Độ và Trung Hoa vào đây. Các môn binh khí chính yếu là kiếm, côn, lao và Kwant hawk cup (một nữa là roi: một nữa là lưỡng tiết côn). Kiếm thì hay dùng cả cặp. Bình thường, võ sinh không được rút kiếm ra khỏi vỏ khi chưa cần thiết. Trước hết, nên để nguyên cây kiếm trong vỏ như thế mà đánh. Một khi đã rút kiếm, anh ta phải cố gắng tước binh khí của địch. Làm cho địch bị thương hay giết chết hắn thì chưa chứng tỏ được võ nghệ của chính mình.

https://vimeo.com/128046345

Huỳnh Chánh