Thưởng thức cú đá xoay cực khó của Taekwondo

Để xoay được 3 vòng trên không và đá chính xác được mục tiêu quả không phải là điều đơn giản.

loading...

languarr