Thần khí nước Nam: Thiết Thai Cung của Nguyễn Quang Huy

Đô đốc Nguyễn Quang Huy của nhà Tây Sơn một ngày diệt 25 tướng địch, quần nhau với quân Nguyễn ở dưới đất mà vẫn giương cung bắn hạ Nguyễn Ánh đứng trên mặt thành.

Thần khí nước Nam: Xích Long Đao của Lê Sĩ Hoàng

Thần khí nước Nam: Ô Long đao của Nguyễn Huệ

Thuở nhỏ, Nguyễn Quang Huy là một chú bé can đảm, điềm tĩnh, thông minh, nhờ một võ sư ra công truyền võ nghệ mà thành tài. Khi Nguyễn Huệ đưa quân vào đánh Tống Phúc Hiệp ở Phú Yên, Nguyễn Quang Huy ra ứng mộ. Qua thử tài, thấy Nguyễn Quang Huy đánh bại các bộ tướng của mình và dùng hình nộm biểu diễn lối đánh móc câu tuyệt diệu, Nguyễn Huệ cả mừng, luôn cho đi theo mỗi khi ra trận

Danh tướng người Phú Yên, thiện dụng cây ngân câu (móc câu bằng bạc), ưa cưỡi bạch mã. Ông có sức mạnh lại giỏi võ nghệ, tinh thông binh pháp, Vua Thái Đức rất ái trọng, phong làm Phòng ngự sứ vào trấn Bình Thuận. Ông nổi tiếng với tài thiện xạ, chuyên dùng cây Thiết Thai cung có cánh cung làm bằng thép, có nòng bằng sắt, nên trọng lượng rất nặng, sức bắn xa gấp ba, bốn lần cung thường.

Thiết Thai Cung (Ảnh minh họa)
Thiết Thai Cung (Ảnh minh họa)

Nguyễn Quang Huy trước trấn Bình Thuận, sau bị Nguyễn Phúc Ánh đánh chiếm nên phải lui về thủ Phú Yên. Năm Kỷ Mùi (1799) thành Quy Nhơn bị Nguyễn Ánh vây hãm, Quang Huy kéo quân ra cứu Quy Nhơn. Vị tướng Tây Sơn đánh rất ác liệt, một ngày đánh bại 25 viên tướng của Nguyễn Ánh. Phúc Ánh lấy làm lạ lên thành đứng xem. Quang Huy tả xung hữu đột giữa muôn quân như Triệu Tử Long ở trận Đương Dương Trường Bản, ngó thấy Nguyễn Ánh đứng trên thành, bèn dùng Thiết Thai cung bắn trúng cánh tay trái. Phúc Ánh té nhào bất tỉnh. Vì vết thương này mà Nguyễn Ánh phải rút về Gia Định để dưỡng thương.

Trong phim "Tây Sơn Hào Kiệt"
Trong phim “Tây Sơn Hào Kiệt”

Quang Lữ